Tijdlijn participatie

In onderstaande tijdlijn ziet u welke besluiten zijn genomen door de gemeenteraad en het college. Ook ziet u wanneer er onderzoeken zijn gedaan en welke stappen in het participatieproces zijn gezet. Ook blikken we vooruit naar de toekomst.

Aanleiding zoektocht
In 2017 bleek uit onderzoek dat de kans bestaat dat met name de kern Alphen aan den Rijn op de middellange en lange termijn niet meer kan voorzien in de behoefte aan woningen voor haar inwoners. Er zal, na 2025 er een te kort ontstaan aan ruimte voor woningen in de stad Alphen aan den Rijn. Daarom heeft de raad in 2017 besloten te laten onderzoeken welke mogelijke toekomstige woningbouw locaties er aan de rand van de stad zijn om te voorzien in deze woningbehoefte op middellange en lange termijn. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor een viertal locaties, waaronder Noordrand 1, de haalbaarheid verder te onderzoeken.

Opdracht
In dat onderzoeksproces heeft de gemeenteraad per locatie meerdere maatschappelijke belangen afgewogen, zoals het kunnen voorzien in voldoende woningen in en aan de rand van de stad, de stad groen houden met een prettig leefklimaat (biodiversiteit en klimaatadaptatie), de verkeerssituatie in de stad verbeteren en zorgen voor duurzame energie. In die afweging heeft de raad begin 2020 besloten om voor de locatie Noordrand 1 een masterplan op te stellen. Een masterplan moet duidelijkheid geven met welke ambitie en uitgangspunten het gebied verder ontwikkeld kan worden.

In dit brede proces is de locatie Noordrand I de eerste locatie aan de stadsrand die verder wordt uitgewerkt. De locatie Gnephoek zal misschien later volgen.

Participatie
Met deze online-participatie willen we uw ideeën ophalen over de toekomstige invulling van het gebied. We gebruiken uw ideeën om onze eigen ambities en doelen verder aan te scherpen en daardoor een betere uitwerking van het (master)plan te krijgen.

Als het conceptmasterplan gereed is zullen we u weer vragen of onze ideeën aansluiten bij de ideeën die u heeft. Dat kan tot aanpassingen leiden van het masterplan. De raad beslist uiteindelijk welke van uw ideeën zij wil overnemen.

Na vaststelling van het Masterplan zal gewerkt gaan worden aan het opstellen van een omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). In die fase wordt ook de mogelijkheid geboden om een formele zienswijze op de plannen in te dienen.

Tot slot
Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven nu nog geen besluit te willen nemen over wel of niet bouwen in  de randen van de stad. Ook heeft ze aangegeven dat het de gemeente vrij staat om te studeren op ontwikkelingen in de rand van de stad.

Begin 2017 – Besluit door de raad

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten te laten onderzoeken welke mogelijke toekomstige woningbouw locaties er aan de rand van de stad zijn om te voorzien in deze woningbehoefte op middellange en lange termijn.

Medio 2017 – Tekort aan locaties na 2025

Uit onderzoek bleek dat er een tekort wordt verwacht aan woningen na 2025. De opdracht van de gemeenteraad luidde: verken locaties aan de stadsranden.

Begin 2018 – Besluit over participatie

Besluit: participatie opstarten na het besluit over de haalbaarheid van locaties.

Eind 2018 – Bijeenkomst met experts

Bijeenkomst met experts van verschillende overheden over het thema ‘Ontwikkelen met Groene Hart kwaliteit’.

Begin 2019 – Besluiten van de raad

Analyse rapport is vastgesteld. Woningbouw koppelen aan andere opgaven. Onderzoek haalbaarheid van o.a. Noordrand en Gnephoek.  

Medio 2019 – Bijeenkomst met kennisinstanties

Bijeenkomst met kennisinstanties over ambities en doelen voor de 4 ontwikkellocaties.

Begin 2020 – Participatie Flitspeiling

Flitspeiling onder inwoners via social media. Over wonen, woongenot en kwaliteiten van het Groene Hart.

Begin 2020 – Besluiten van de raad

Start met de participatie voor Noordrand I. Werk hierna ideeën uit tot het Masterplan voor Noordrand I.

Begin 2020 – Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd met middelbare scholieren. Ze maakten ontwerpen voor een toekomstbestendige wijk waarin allerlei thema’s samen kwamen.

Medio 2020 – Online participatie Noordrand

De online participatie die op dit moment gedaan wordt, waarbij alle stakeholdergroepen zijn betrokken.

Najaar 2020 – Vervolg participatie Noordrand

Er wordt een vervolg gegeven aan de participatie die medio 2020 is gestart. Alle stakeholdergroepen zullen hierin weer betrokken worden. Dit traject zal in het najaar starten en doorgaan in 2021.

2021 – Raadsbesluit over Noordrand I

2021 – Opstellen van het omgevingsplan